अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम् ।।

श्रीगणेशाय नमः ॥ कर्पूरगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावहः सः । सर्वेश्वरो देववरोऽप्यघोरो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ १॥ कैलासवासी गिरिजाविलासी श्मशानवासी सुमनोनिवासी

Read more