अथ आर्तिहरस्तोत्रम् ।।

श्री शंभो मयि करुणाशिशिरां दृष्टिं दिशन् सुधावृष्टिम्। सन्तापमपाकुरुमे मन्तापरमेश तव दयायाः स्याम् ॥ १॥ अवसीदामि यदार्तिभिरनुगुणमिदमोकसोंहसां खलु मे। तव सन्नवसीदामि

Read more