द्वितीय स्कन्धः ।। अथ प्रथमोऽध्यायः ।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ द्वितीयोऽध्यायः ।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ तृतीयोऽध्यायः ।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ चतुर्थोऽध्यायः ।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ पञ्चमोऽध्यायः ।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ षष्ठोऽध्यायः।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ सप्तमोऽध्यायः।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ अष्टमोऽध्यायः।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ नवमोऽध्यायः।। BHAGWAT PURAN.

द्वितीय स्कन्धः ।। अथ दशमोऽध्यायः।। BHAGWAT PURAN.