Ganga Kavacham

सर्वार्थसाधनाभिधं गङ्गा कवचम्।।

सर्वार्थसाधनाभिधं गङ्गा कवचम्।। Ganga Kavacham. इस सर्वार्थ= अर्थात = हर प्रकार के अर्थ की सिद्धि, साधना भिधं अर्थात हर प्रकार के साधनाओं को सिद्ध करनेवाली... Details

अथ श्रीपुष्कराष्टकम् स्तोत्रम् ।।

अथ श्रीपुष्कराष्टकम् स्तोत्रम् ।। SHRI PUSHKARASHTAKA STOTRAM.श्रीगणेशाय नमः ।।श्रियायुतं त्रिदेहतापपापराशिनाशकं                  मुनीन्द्रसिद्धसाध्यदेवदानवैरभिष्टुतम् ।।तटेस्ति यज्ञपर्वतस्य मुक्तिदं सुखाकरं              नमामि ब्रह्मपुष्करं सवैष्णवं सशङ्करम् ।।१|।।सदार्यमासशुष्कपञ्चवासरे वरागतं                              तदन्यथान्तरिक्षगं... Details

अथ श्रीमहालक्ष्मी सहस्रनामस्तोत्रम् ।।

अथ श्रीमहालक्ष्मी सहस्रनामस्तोत्रम् ।। Shri Mahalaxmi Sahasranama Stotram.श्रीः पद्मा प्रकृतिः सत्त्वा शान्ता चिच्छक्तिरव्यया ।केवला निष्कला शुद्धा व्यापिनी व्योमविग्रहा ॥ १॥व्योमपद्मकृताधारा परा व्योमामृतोद्भवा ।निर्व्योमा व्योममध्यस्था पञ्चव्योमपदाश्रिता... Details

अथ श्रीमहालक्ष्मी सुप्रभातम् ।।

अथ श्रीमहालक्ष्मी सुप्रभातम् ।। Shri Mahalaxmi Suprabhatam.श्रीलक्ष्मि श्रीमहालक्ष्मि क्षीरसागरकन्यकेउत्तिष्ठ हरिसम्प्रीते भक्तानां भाग्यदायिनि ।उत्तिष्ठोत्तिष्ठ श्रीलक्ष्मि विष्णुवक्षस्थलालयेउत्तिष्ठ करुणापूर्णे लोकानां शुभदायिनि ॥ १॥श्रीपद्ममध्यवसिते वरपद्मनेत्रेश्रीपद्महस्तचिरपूजितपद्मपादे ।श्रीपद्मजातजननि शुभपद्मवक्त्रेश्रीलक्ष्मि भक्तवरदे तव... Details

अथ श्रीमहालक्ष्मी ललितास्तोत्रम् ।।

अथ श्रीमहालक्ष्मी ललितास्तोत्रम् ।। Shri Mahalakshmi Lalita Stotram.          ॥ ध्यानम् ॥चक्राकारं महत्तेजः तन्मध्ये परमेश्वरी ।जगन्माता जीवदात्री नारायणी परमेश्वरी ॥ १ ॥व्यूहतेजोमयी ब्रह्मानन्दिनी हरिसुन्दरी ।पाशांकुशेक्षुकोदण्ड पद्ममालालसत्करा... Details

अथ श्रीमहालक्ष्मीकवचम् ।।

अथ श्रीमहालक्ष्मीकवचम् ।। Shri Mahalakshmi Kavacham.श्री गणेशाय नमः ।।अस्य श्रीमहालक्ष्मीकवचमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दःमहालक्ष्मीर्देवता महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः ।इन्द्र उवाच । समस्तकवचानां तु तेजस्वि कवचोत्तमम् ।आत्मरक्षणमारोग्यं... Details

अथ श्रीकृष्ण द्वादश मञ्जरी ।। Shri Krishna Dwadasha Manjari.

अथ श्रीकृष्ण द्वादश मञ्जरी - श्री श्रीधरवेंकटेशार्येण कृता ।।दुराशान्धो-ऽमुष्मिन्विषय-विसरावर्तजठरेतृणच्छन्ने कूपे तृणकबललुब्धः पशुरिव ।पतित्वा खिद्येऽसावगतिरित उद्धृत्य कलयेःकदा मां कृष्ण त्वत्पदकमललाभेन सुखितम् ॥ १॥कथंचि-द्यच्चित्ते कमलभव-कामान्तकमुखाःवहन्तो मज्जन्ति स्वय-मनवधौ... Details

अथ श्रीकृष्ण द्वादश नाम स्तोत्रम् ।। Shri Krishna Dwadasha Nama Stotram.

अथ श्रीकृष्ण द्वादश नाम स्तोत्रम् ।।श्रीकृष्ण उवाच ।।किं ते नामसहस्रेण विज्ञातेन तवाऽर्जुन ।तानि नामानि विज्ञाय नरः पापैः प्रमुच्यते ॥ १॥प्रथमं तु हरिं विन्द्याद् द्वितीयं केशवं... Details

अथ श्रीकृष्ण कवचम् अथवा त्रैलोक्यविजयं नाम कवचम् ।। Shri Krishna Kavacham Athava Trailokya Vijaya Kavacham.

अथ श्रीकृष्ण कवचम् अथवा त्रैलोक्यविजयं नाम कवचम् ।।नारद उवाच ॥ भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि किं मन्त्रं भगवान्हरः ।कृपया-ऽदात् परशुरामाय स्तोत्रं च वर्म च ॥ १॥कोवाऽस्य मन्त्रस्याराध्यः किं फलं... Details

अथ श्री कुञ्जविहारी अष्टकम् भाग-२ ।। Kunja Bihari Ashtakam, Part-2.

अथ श्री कुञ्जविहारी अष्टकम् भाग-२ ।।अविरतरतिबन्धुस्मेरताबन्धुरश्रीःकबलित इव राधापाङ्गभङ्गीतरङ्गैः ।मुदितवदनचन्द्रश्चन्द्रिकापीतधारीमुदिरमधुरकान्तिर्भाति कुञ्जे विहारी ॥ १॥ततसुषिरघनानां नादमानद्धभाजांजनयति तरुणीनां मण्डले मण्डितानाम् ।तटभुवि नटराजक्रीडया भानुपुत्र्याःविदधदतुलचारिर्भाति कुञ्जे विहारी ॥ २॥शिखिनिगलितषड्जेकोकिले पञ्चमाढ्येस्वयमपि... Details