श्रीमद्‍भगवद्‍गीता » अथ त्रयोदशोऽध्यायः- क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग. ज्ञानसहित क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ का विषय. Sansthanam.

श्रीमद्‍भगवद्‍गीता » अथ त्रयोदशोऽध्यायः- क्षेत्र-क्षेत्रज्ञविभागयोग. ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुष का विषय. Sansthanam.