Tritiya Skandha

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - 23.03230010  मैत्रेय उवाच03230011  पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा03230012  नित्यं पर्यचरत्प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्03230021  विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेण दमेन च03230022 ... Details

Tritiya Skandha

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - 24. 03240010  मैत्रेय उवाच03240011  निर्वेदवादिनीमेवं मनोर्दुहितरं मुनिः03240012  दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्03240020  ऋषिरुवाच03240021  मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते03240022 ... Details

Tritiya Skandha

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - 25.शौनक उवाच:-कपिलस्तत्त्वसङ्ख्याता भगवानात्ममायया ।।जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्रज्ञप्तये नृणाम् ।।१।।अर्थ:- शौनक जी ने पूछा – आदरणीय सूतजी !... Details

Tritiya Skandha

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - 26. श्रीभगवानुवाच:- अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् ।। यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः ।।१।। अर्थ:- श्रीभगवान ने... Details

Tritiya Skandha

  श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - 27.03270010  श्रीभगवानुवाच03270011  प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः03270012  अविकारादकर्तृत्वान्निर्गुणत्वाज्जलार्कवत्03270021  स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविषज्जते03270022  अहङ्क्रियाविमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते03270031  तेन संसारपदवीमवशोऽभ्येत्यनिर्वृतः03270032 ... Details

Tritiya Skandha

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - 28. 03280010  श्रीभगवानुवाच03280011  योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे03280012  मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्03280021  स्वधर्माचरणं शक्त्या... Details

Tritiya Skandha

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - 29. 03290010  देवहूतिरुवाच03290011  लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च03290012  स्वरूपं लक्ष्यतेऽमीषां येन तत्पारमार्थिकम्03290021  यथा साङ्ख्येषु कथितं यन्मूलं... Details

Tritiya Skandha

Tritiya Skandha Details

Tritiya Skandha

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - ३०.03300010 कपिल उवाच03300011 तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्03300012 काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः03300021 यं यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुखहेतवे03300022... Details

Tritiya Skandha

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध - तृतीय ।। अध्याय - ३१03310010  श्रीभगवानुवाच03310011  कर्मणा दैवनेत्रेण जन्तुर्देहोपपत्तये03310012  स्त्रियाः प्रविष्ट उदरं पुंसो रेतःकणाश्रयः03310021  कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम्03310022  दशाहेन तु... Details