Venkatesha Karavalamb

अथ श्रीवेङ्कटेश करावलम्बस्तोत्रम्।।

tum Meri Sanse Ho

अथ श्रीवेङ्कटेशनिध्यानम् ।। Shri Venkatesha Nidhyanam.

Shri Venkatesha Ashtakam

अथ श्रीस्वामी वेङ्कटेश अष्टकम्।।

अथ श्री नारायणाष्टकम् ॥ Sansthanam.

अथ नारायण हृदयम् ॥ Sansthanam.

नारायणस्तोत्रम् ॥ Sansthanam.

नारायणस्तुती ब्रह्मोक्त नरसिंहपुराणे ॥ Sansthanam.

अथ श्रीमद्भागवद्भागवत पुराणान्तार्गते वर्णितं नारायणकवचम् ॥ Sansthanam.

।। नारायणम् भजे नारायणम् ।। sansthanam.

अथ शिवप्रोक्तं श्रीविष्णोर्स्तोत्रम् (नरसिंहपुराण) ।। Sansthanam