Tritiya Skandha

0
73

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध – तृतीय ।। अध्याय – 22.
03220010  मैत्रेय उवाच
03220011  एवमाविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिम्
03220012  सव्रीड इव तं सम्राडुपारतमुवाच ह
03220020  मनुरुवाच
03220021  ब्रह्मासृजत्स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया
03220022  छन्दोमयस्तपोविद्या योगयुक्तानलम्पटान्
03220031  तत्त्राणायासृजच्चास्मान्दोःसहस्रात्सहस्रपात्
03220032  हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते
03220041  अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः
03220042  रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मकः
03220051  तव सन्दर्शनादेव च्छिन्ना मे सर्वसंशयाः
03220052  यत्स्वयं भगवान्प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः
03220061  दिष्ट्या मे भगवान्दृष्टो दुर्दर्शो योऽकृतात्मनाम्
03220062  दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्ष्णा मे भवतः शिवम्
03220071  दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्
03220072  अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्योशतीर्गिरः
03220081  स भवान्दुहितृस्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम
03220082  श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने
03220091  प्रियव्रतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम
03220092  अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः
03220101  यदा तु भवतः शील श्रुतरूपवयोगुणान्
03220102  अशृणोन्नारदादेषा त्वय्यासीत्कृतनिश्चया
03220111  तत्प्रतीच्छ द्विजाग्र्येमां श्रद्धयोपहृतां मया
03220112  सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु
03220121  उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते
03220122  अपि निर्मुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः
03220131  य उद्यतमनादृत्य कीनाशमभियाचते
03220132  क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः
03220141  अहं त्वाशृणवं विद्वन्विवाहार्थं समुद्यतम्
03220142  अतस्त्वमुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण मे
03220150  ऋषिरुवाच
03220151  बाढमुद्वोढुकामोऽहमप्रत्ता च तवात्मजा
03220152  आवयोरनुरूपोऽसावाद्यो वैवाहिको विधिः
03220161  कामः स भूयान्नरदेव तेऽस्याः पुत्र्याः समाम्नायविधौ प्रतीतः
03220162  क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्
03220171  यां हर्म्यपृष्ठे क्वणदङ्घ्रिशोभां विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीम्
03220172  विश्वावसुर्न्यपतत्स्वाद्विमानाद्विलोक्य सम्मोहविमूढचेताः
03220181  तां प्रार्थयन्तीं ललनाललाममसेवितश्रीचरणैरदृष्टाम्
03220182  वत्सां मनोरुच्चपदः स्वसारं को नानुमन्येत बुधोऽभियाताम्
03220191  अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो बिभृयादात्मनो मे
03220192  अतो धर्मान्पारमहंस्यमुख्यान्शुक्लप्रोक्तान्बहु मन्येऽविहिंस्रान्
03220201  यतोऽभवद्विश्वमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते
03220202  प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवाननन्तः
03220210  मैत्रेय उवाच
03220211  स उग्रधन्वन्नियदेवाबभाषे आसीच्च तूष्णीमरविन्दनाभम्
03220212  धियोपगृह्णन्स्मितशोभितेन मुखेन चेतो लुलुभे देवहूत्याः
03220221  सोऽनु ज्ञात्वा व्यवसितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्
03220222  तस्मै गुणगणाढ्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः
03220231  शतरूपा महाराज्ञी पारिबर्हान्महाधनान्
03220232  दम्पत्योः पर्यदात्प्रीत्या भूषावासः परिच्छदान्
03220241  प्रत्तां दुहितरं सम्राट्सदृक्षाय गतव्यथः
03220242  उपगुह्य च बाहुभ्यामौत्कण्ठ्योन्मथिताशयः
03220251  अशक्नुवंस्तद्विरहं मुञ्चन्बाष्पकलां मुहुः
03220252  आसिञ्चदम्ब वत्सेति नेत्रोदैर्दुहितुः शिखाः
03220261  आमन्त्र्य तं मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः
03220262  प्रतस्थे रथमारुह्य सभार्यः स्वपुरं नृपः
03220271  उभयोरृषिकुल्यायाः सरस्वत्याः सुरोधसोः
03220272  ऋषीणामुपशान्तानां पश्यन्नाश्रमसम्पदः
03220281  तमायान्तमभिप्रेत्य ब्रह्मावर्तात्प्रजाः पतिम्
03220282  गीतसंस्तुतिवादित्रैः प्रत्युदीयुः प्रहर्षिताः
03220291  बर्हिष्मती नाम पुरी सर्वसम्पत्समन्विता
03220292  न्यपतन्यत्र रोमाणि यज्ञस्याङ्गं विधुन्वतः
03220301  कुशाः काशास्त एवासन्शश्वद्धरितवर्चसः
03220302  ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्नान्यज्ञमीजिरे
03220311  कुशकाशमयं बर्हिरास्तीर्य भगवान्मनुः
03220312  अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो भुवम्
03220321  बर्हिष्मतीं नाम विभुर्यां निर्विश्य समावसत्
03220322  तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्
03220331  सभार्यः सप्रजः कामान्बुभुजेऽन्याविरोधतः
03220332  सङ्गीयमानसत्कीर्तिः सस्त्रीभिः सुरगायकैः
03220333  प्रत्यूषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन्हरेः कथाः
03220341  निष्णातं योगमायासु मुनिं स्वायम्भुवं मनुम्
03220342  यदाभ्रंशयितुं भोगा न शेकुर्भगवत्परम्
03220351  अयातयामास्तस्यासन्यामाः स्वान्तरयापनाः
03220352  शृण्वतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः
03220361  स एवं स्वान्तरं निन्ये युगानामेकसप्ततिम्
03220362  वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः
03220371  शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानुषाः
03220372  भौतिकाश्च कथं क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्
03220381  यः पृष्टो मुनिभिः प्राह धर्मान्नानाविधान्छुभान्
03220382  नृणां वर्णाश्रमाणां च सर्वभूतहितः सदा
03220391  एतत्त आदिराजस्य मनोश्चरितमद्भुतम्
03220392  वर्णितं वर्णनीयस्य तदपत्योदयं शृणु
Previous articleTritiya Skandha
Next articleTritiya Skandha
भागवत प्रवक्ता- स्वामी धनञ्जय जी महाराज "श्रीवैष्णव" परम्परा को परम्परागत और निःस्वार्थ भाव से निरन्तर विस्तारित करने में लगे हैं। श्रीवेंकटेश स्वामी मन्दिर, दादरा एवं नगर हवेली (यूनियन टेरेटरी) सिलवासा में स्थायी रूप से रहते हैं। वैष्णव धर्म के विस्तारार्थ "स्वामी धनञ्जय प्रपन्न रामानुज वैष्णव दास" के श्रीमुख से श्रीमद्भागवत जी की कथा का श्रवण करने हेतु संपर्क कर सकते हैं।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here