Tritiya Skandha, A-16

0
98

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध – तृतीय ।। अध्याय -16.
03160010  ब्रह्मोवाच
03160011  इति तद्गृणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणाम्
03160012  प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुण्ठनिलयो विभुः
03160020  श्रीभगवानुवाच
03160021  एतौ तौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च
03160022  कदर्थीकृत्य मां यद्वो बह्वक्रातामतिक्रमम्
03160031  यस्त्वेतयोर्धृतो दण्डो भवद्भिर्मामनुव्रतैः
03160032  स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलनात्
03160041  तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म दैवं परं हि मे
03160042  तद्धीत्यात्मकृतं मन्ये यत्स्वपुम्भिरसत्कृताः
03160051  यन्नामानि च गृह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि
03160052  सोऽसाधुवादस्तत्कीर्तिं हन्ति त्वचमिवामयः
03160061  यस्यामृतामलयशःश्रवणावगाहः
03160062  सद्यः पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठः
03160063  सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्तिश्
03160064  छिन्द्यां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्
03160071  यत्सेवया चरणपद्मपवित्ररेणुं
03160072  सद्यः क्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्
03160073  न श्रीर्विरक्तमपि मां विजहाति यस्याः
03160074  प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान्वहन्ति
03160081  नाहं तथाद्मि यजमानहविर्विताने
03160082  श्च्योतद्घृतप्लुतमदन्हुतभुङ्मुखेन
03160083  यद्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं
03160084  तुष्टस्य मय्यवहितैर्निजकर्मपाकैः
03160091  येषां बिभर्म्यहमखण्डविकुण्ठयोग
03160092  मायाविभूतिरमलाङ्घ्रिरजः किरीटैः
03160093  विप्रांस्तु को न विषहेत यदर्हणाम्भः
03160094  सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्
03160101  ये मे तनूर्द्विजवरान्दुहतीर्मदीया
03160102  भूतान्यलब्धशरणानि च भेदबुद्ध्या
03160103  द्रक्ष्यन्त्यघक्षतदृशो ह्यहिमन्यवस्तान्
03160104  गृध्रा रुषा मम कुषन्त्यधिदण्डनेतुः
03160111  ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतोऽर्चयन्तस्
03160112  तुष्यद्धृदः स्मितसुधोक्षितपद्मवक्त्राः
03160113  वाण्यानुरागकलयात्मजवद्गृणन्तः
03160114  सम्बोधयन्त्यहमिवाहमुपाहृतस्तैः
03160121  तन्मे स्वभर्तुरवसायमलक्षमाणौ
03160122  युष्मद्व्यतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः
03160123  भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे
03160124  यत्कल्पतामचिरतो भृतयोर्विवासः
03160130  ब्रह्मोवाच
03160131  अथ तस्योशतीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम्
03160132  नास्वाद्य मन्युदष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत
03160141  सतीं व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्थगह्वराम्
03160142  विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तच्चिकीर्षितम्
03160151  ते योगमाययारब्ध पारमेष्ठ्यमहोदयम्
03160152  प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः
03160160  ऋषय ऊचुः
03160161  न वयं भगवन्विद्मस्तव देव चिकीर्षितम्
03160162  कृतो मेऽनुग्रहश्चेति यदध्यक्षः प्रभाषसे
03160171  ब्रह्मण्यस्य परं दैवं ब्राह्मणाः किल ते प्रभो
03160172  विप्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्
03160181  त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव
03160182  धर्मस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः
03160191  तरन्ति ह्यञ्जसा मृत्युं निवृत्ता यदनुग्रहात्
03160192  योगिनः स भवान्किं स्विदनुगृह्येत यत्परैः
03160201  यं वै विभूतिरुपयात्यनुवेलमन्यैर्
03160202  अर्थार्थिभिः स्वशिरसा धृतपादरेणुः
03160203  धन्यार्पिताङ्घ्रितुलसीनवदामधाम्नो
03160204  लोकं मधुव्रतपतेरिव कामयाना
03160211  यस्तां विविक्तचरितैरनुवर्तमानां
03160212  नात्याद्रियत्परमभागवतप्रसङ्गः
03160213  स त्वं द्विजानुपथपुण्यरजःपुनीतः
03160214  श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्
03160221  धर्मस्य ते भगवतस्त्रियुग त्रिभिः स्वैः
03160222  पद्भिश्चराचरमिदं द्विजदेवतार्थम्
03160223  नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च
03160224  सत्त्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य
03160231  न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदि हात्मगोपं
03160232  गोप्ता वृषः स्वर्हणेन ससूनृतेन
03160233  तर्ह्येव नङ्क्ष्यति शिवस्तव देव पन्था
03160234  लोकोऽग्रहीष्यदृषभस्य हि तत्प्रमाणम्
03160241  तत्तेऽनभीष्टमिव सत्त्वनिधेर्विधित्सोः
03160242  क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरुद्धृतारेः
03160243  नैतावता त्र्यधिपतेर्बत विश्वभर्तुस्
03160244  तेजः क्षतं त्ववनतस्य स ते विनोदः
03160251  यं वानयोर्दममधीश भवान्विधत्ते
03160252  वृत्तिं नु वा तदनुमन्महि निर्व्यलीकम्
03160253  अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां स दण्डो
03160254  येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण
03160260  श्रीभगवानुवाच
03160261  एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपद्य सद्यः
03160262  संरम्भसम्भृतसमाध्यनुबद्धयोगौ
03160263  भूयः सकाशमुपयास्यत आशु यो वः
03160264  शापो मयैव निमितस्तदवेत विप्राः
03160270  ब्रह्मोवाच
03160271  अथ ते मुनयो दृष्ट्वा नयनानन्दभाजनम्
03160272  वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विकुण्ठं च स्वयंप्रभम्
03160281  भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यानुमान्य च
03160282  प्रतिजग्मुः प्रमुदिताः शंसन्तो वैष्णवीं श्रियम्
03160291  भगवाननुगावाह यातं मा भैष्टमस्तु शम्
03160292  ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि हन्तुं नेच्छे मतं तु मे
03160301  एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्धया यदा
03160302  पुरापवारिता द्वारि विशन्ती मय्युपारते
03160311  मयि संरम्भयोगेन निस्तीर्य ब्रह्महेलनम्
03160312  प्रत्येष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः
03160321  द्वाःस्थावादिश्य भगवान्विमानश्रेणिभूषणम्
03160322  सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्वं धिष्ण्यमाविशत्
03160331  तौ तु गीर्वाणऋषभौ दुस्तराद्धरिलोकतः
03160332  हतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयौ
03160341  तदा विकुण्ठधिषणात्तयोर्निपतमानयोः
03160342  हाहाकारो महानासीद्विमानाग्र्येषु पुत्रकाः
03160351  तावेव ह्यधुना प्राप्तौ पार्षदप्रवरौ हरेः
03160352  दितेर्जठरनिर्विष्टं काश्यपं तेज उल्बणम्
03160361  तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोर्हि वः
03160362  आक्षिप्तं तेज एतर्हि भगवांस्तद्विधित्सति
03160371  विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भवहेतुराद्यो
03160372  योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः
03160373  क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्त्र्यधीशस्
03160374  तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः

Previous articleTritiya Skandha, A-17.
Next articleTritiya Skandha, A-15
भागवत प्रवक्ता- स्वामी धनञ्जय जी महाराज "श्रीवैष्णव" परम्परा को परम्परागत और निःस्वार्थ भाव से निरन्तर विस्तारित करने में लगे हैं। श्रीवेंकटेश स्वामी मन्दिर, दादरा एवं नगर हवेली (यूनियन टेरेटरी) सिलवासा में स्थायी रूप से रहते हैं। वैष्णव धर्म के विस्तारार्थ "स्वामी धनञ्जय प्रपन्न रामानुज वैष्णव दास" के श्रीमुख से श्रीमद्भागवत जी की कथा का श्रवण करने हेतु संपर्क कर सकते हैं।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here