Tritiya Skandha, A-17.

0
109

श्रीमद्भागवत् महापुराण ।। स्कन्ध – तृतीय ।। अध्याय -17.
03170010  मैत्रेय उवाच
03170011  निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः
03170012  ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः
03170021  दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्यपरिशङ्किनी
03170022  पूर्णे वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ
03170031  उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः
03170032  दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः
03170041  सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रजज्वलुः
03170042  सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः
03170051  ववौ वायुः सुदुःस्पर्शः फूत्कारानीरयन्मुहुः
03170052  उन्मूलयन्नगपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः
03170061  उद्धसत्तडिदम्भोद घटया नष्टभागणे
03170062  व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम्
03170071  चुक्रोश विमना वार्धिरुदूर्मिः क्षुभितोदरः
03170072  सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः
03170081  मुहुः परिधयोऽभूवन्सराह्वोः शशिसूर्ययोः
03170082  निर्घाता रथनिर्ह्रादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे
03170091  अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम्
03170092  सृगालोलूकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः
03170101  सङ्गीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधराम्
03170102  व्यमुञ्चन्विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः
03170111  खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्घ्नन्तो धरातलम्
03170112  खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन्वरूथशः
03170121  रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्खगाः
03170122  घोषेऽरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत
03170131  गावोऽत्रसन्नसृग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः
03170132  व्यरुदन्देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलम्
03170141  ग्रहान्पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः
03170142  अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्
03170151  दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पातानतत्तत्त्वविदः प्रजाः
03170152  ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्
03170161  तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ
03170162  ववृधातेऽश्मसारेण कायेनाद्रिपती इव
03170171  दिविस्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिर्निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ
03170172  गां कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्या सुकाञ्च्यार्कमतीत्य तस्थतुः
03170181  प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद्यः प्राक्स्वदेहाद्यमयोरजायत
03170182  तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यं तं हिरण्याक्षमसूत साग्रतः
03170191  चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च
03170192  वशे सपालान्लोकांस्त्रीनकुतोमृत्युरुद्धतः
03170201  हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्
03170202  गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुर्मृगयन्रणम्
03170211  तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननूपुरम्
03170212  वैजयन्त्या स्रजा जुष्टमंसन्यस्तमहागदम्
03170221  मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम्
03170222  भीता निलिल्यिरे देवास्तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः
03170231  स वै तिरोहितान्दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्
03170232  सेन्द्रान्देवगणान्क्षीबानपश्यन्व्यनदद्भृशम्
03170241  ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन्गम्भीरं भीमनिस्वनम्
03170242  विजगाहे महासत्त्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः
03170251  तस्मिन्प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः
03170252  अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रधर्षिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः
03170261  स वर्षपूगानुदधौ महाबलश्चरन्महोर्मीञ्छ्वसनेरितान्मुहुः
03170262  मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरीमासेदिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः
03170271  तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्
03170272  स्मयन्प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवज्जगाद मे देह्यधिराज संयुगम्
03170281  त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम्
03170282  विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान्यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो
03170291  स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः
03170292  रोषं समुत्थं शमयन्स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्
03170301  पश्यामि नान्यं पुरुषात्पुरातनाद्यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम्
03170302  आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहि तं मनस्विनो यं गृणते भवादृशाः
03170311  तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वभिर्वृतः
03170312  यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया

Previous articleबंधन और मोक्ष का कारण मन ही है।।
Next articleTritiya Skandha, A-16
भागवत प्रवक्ता- स्वामी धनञ्जय जी महाराज "श्रीवैष्णव" परम्परा को परम्परागत और निःस्वार्थ भाव से निरन्तर विस्तारित करने में लगे हैं। श्रीवेंकटेश स्वामी मन्दिर, दादरा एवं नगर हवेली (यूनियन टेरेटरी) सिलवासा में स्थायी रूप से रहते हैं। वैष्णव धर्म के विस्तारार्थ "स्वामी धनञ्जय प्रपन्न रामानुज वैष्णव दास" के श्रीमुख से श्रीमद्भागवत जी की कथा का श्रवण करने हेतु संपर्क कर सकते हैं।।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here